Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

KARTA DUŻEJ RODZINY

W programie uczestniczyć będą mogli członkowie rodziny wielodzietnej – rodzic (rodzice) – w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia – gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym (lub znacznym) stopniem niepełnosprawności.

Karty wydawane są bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów – składając wniosek o wydanie Karty należy okazać:

 • w przypadku rodziców/ małżonków – dowód potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej jednostce,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Użytkownik Karty może korzystać z ulg, zwolnień i preferencji w instytucjach kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych, komunikacji miejskiej i innych.

Na terenie województwa łódzkiego istnieje program adresowany do rodzin wielodzietnych, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług na podstawie „Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych” oraz na rzecz wsparcia osób starszych działa program „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH

 

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych, to rozwiązanie na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa, które oferuje system zniżek, a jej posiadacze mogą skorzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy edukacyjnej na terenie całego regionu łódzkiego.

Kartę mogą otrzymać rodzice biologiczni i zastępczy, przy czym należy zaznaczyć, iż nie stosuje się kryterium dochodowego, mianowicie:


 • Karty mogą otrzymać rodzice lub opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego (przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku  do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Korzystanie z Karty stanowi dla rodzin realne wsparcie.
Program „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to również szereg zniżek i ulg oferowanych, mieszkańcom województwa łódzkiego, przez jednostki samorządu województwa oraz prywatne przedsiębiorstwa, które podjęły udział w Programie. Ponadto cały czas do Programu mogą włączać się nowe instytucje i firmy, jak również samorządy, które mogłyby udzielić ulg i uprawnień rodzinom wielodzietnym zamieszkałym w województwie łódzkim.
 

Korzyści z posiadania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych:


 1. a)   Karta wydawana jest bezpłatnie,
  b)   Karta wydawana jest na okres 36 miesięcy,
  c)   Wniosek o wydanie Karty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście,
  d)   Wydrukowane Karty można odebrać osobiście lub można otrzymać pocztą na adres wskazany we wniosku, dzięki temu wszyscy mieszkańcy województwa mają ułatwiony dostęp do uzyskania Karty,
  e)   Dzięki Karcie można osobiście korzystać ze zniżek i ulg oferowanych przez Partnerów Programu.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.

Wzory dokumentów umieszczone są na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl w zakładce Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

Szczegółowych informacji udziela Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydział  ds. Rodziny i Pieczy Zastępczej (pok. 30, piętro I),  nr tel. 42 203 48 67 oraz mailowo karta@rcpslodz.pl.

 

Link do strony:

http://bip.rcpslodz.pl/p,20,wojewodzka-karta-rodzin-wielodzietnych

https://www.rcpslodz.pl/index.php/dziecko-i-rodzina/wojewodzka-karta-rodzin-wielodzietnych/informacja-o-programiehttps://www.rcpslodz.pl/index.php/dziecko-i-rodzina/wojewodzka-karta-rodzin-wielodzietnych

 

KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:

 • promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
 • wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
 • zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
 • umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego

Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których wykaz znajduje się na niniejszej stronie (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/ Aktualny Katalog Ulg) lub na stronach internetowych www.bip.rcpslodz.pl, www.bip.lodzkie.pl
 • Karta wydawana jest bezpłatnie
 • Karta jest bezterminowa

Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

 • złożenie wniosku

Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel.: 42 203 48 78 Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00
 • Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych
 • Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku
 • Odbioru karty może dokonać Wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia za okazaniem dowodu tożsamości
 • Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne dokumenty) lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
 •  

Link do strony:

http://www.bip.rcpslodz.pl/

http://bip.rcpslodz.pl/p,21,karta-seniora-wojewodztwa-lodzkiego

https://www.rcpslodz.pl/index.php/seniorzy/karta-seniora-wojewodztwa-lodzkiego-wydawanie-kart-od-2-stycznia-2018-r/informacja-o-programie

Banery/Logo