Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Artykuły

 • DODATEK ELEKTRYCZNY wyróżnione

  DODATEK ELEKTRYCZNY

  Burmistrz Opoczna informuje, iż mieszkańcy Gminy Opoczno będą mogli składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie ul. A. Mickiewicza 2A w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

  Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

  Złożenie wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

  1. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
  2. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
  3. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
  4. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w 19e ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  5. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożony przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu, o którym mowa w 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.
  6. Tradycyjnie (papierowo) – bezpośrednio u pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

  Formularz wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego będzie dostępny w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej MGOPS w Opocznie. Dodatkowe informacje, w tym odpowiedzi na pytania, uzyskają państwo pod numerami telefonów:  44 741 60 4544 741 60 33,    44 741 60 20 lub 44 755 41 97.

  Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

  W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

  Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

  1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

  2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

  Czytaj Więcej o: DODATEK ELEKTRYCZNY
 • Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” wyróżnione

  Informujemy, że ruszył kolejny moduł programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowany przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
   
  Moduł „Dostępne Mieszkanie” skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich codzienne funkcjonowanie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i nie ukończyły 65 roku życia.

  Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl  nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu.

  Ikona pdfProgram Dostępne Mieszkanie - ulotka PDF, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [604.54 KB]

  Czytaj Więcej o: Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”
 • Bezpieczeństwo Seniorów w domu wyróżnione

                                  W dniu 16 listopada 2022 r. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Przy udziale Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie oraz Komendanta Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie,  rozmawialiśmy na temat: „Bezpieczeństwa Seniorów w domu”.

  Dzielnicowi udzielali cennych wskazówek dotyczących zapobiegania różnego rodzaju oszustwom oraz wskazywali na co zwrócić uwagę i jak zachować się w kontaktach z podejrzanymi osobami, ponieważ mimo licznych apeli w mediach społecznościowych i telewizji nadal dochodzi do różnego rodzaju oszustw i wymuszeń a oszuści najczęściej wybierają osoby starsze i samotne, które potrzebują zainteresowanie ze strony drugiego człowieka. Podczas spotkania chcieliśmy uświadomić naszym uczestników aby byli czujni i bardzo ostrożni w kontaktach z obcymi. Dzielnicowi informowali również o funkcjonujących i łatwo dostępnych aplikacjach, które mogą pomóc w sytuacji zagrożenia tj:  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda. Pierwsza z aplikacji pozwala na zaznaczenie w odpowiednim miejscu zagrożenia, które występuje w naszym rejonie – dane miejsce widziane jest przez odpowiednie służby, które odpowiednio reagują, druga zaś pozwala na wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce, gdzie aby to zrobić, wystarczy wpisać swój adres zamieszkania, natomiast aplikacja wskaże funkcjonariusza, który jest odpowiedzialny za konkretny rejon.

  W dalszej części spotkania pozostaliśmy w tematyce bezpieczeństwa w naszych domach.  Podjęliśmy temat związany z ogrzewaniem mieszkań, niedrożnej wentylacji jak również prawidłowego korzystania z urządzeń gazowych. Zaproszony strażak szczegółowo omówił jak powinniśmy się zachować w sytuacji gdy dojdzie do pożaru oraz jakie czynniki powodują zatrucia. Ponadto Seniorzy uzyskali wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w naszych domach, a więc posiadania gaśnicy i czujnika czadu oraz potrzeby regularnych przeglądów kominów wentylacyjnych i odpowiedniej konserwacji instalacji elektrycznej.

                                 Kończąc spotkanie, Pani Dyrektor Beata Rogulska, podziękowała Seniorom za udział w spotkaniu oraz zaprosiła na kolejne dedykowane im wydarzenia.

  Czytaj Więcej o: Bezpieczeństwo Seniorów w domu

Banery/Logo